Tổng kết OKRs

Sau khi nhân viên đã bấm hoàn thành OKRs, kết thúc check-in cho lần cuối của chu kỳ và cấp trên đã vào phản hồi, thì trạng thái của OKRs lúc này sẽ là "Chờ tổng kết".

Nhân viên sẽ hẹn với cấp trên ngày để tổng kết, trước ngày tổng kết 1 ngày, nhân viên sẽ vào tổng kết nháp trước: vào menu "Check-in" ở menu trái, chọn OKRs cần tổng kết và bấm vào nút "Chờ tổng kết".

Nhân viên sẽ tự chấm điểm cho từng KR và trả lời các câu hỏi có sẵn. Bước cuối cùng là "Lưu Nháp".

Đến lịch tổng kết, nhân viên ngồi 1:1 với quản lý. Tiến hành mở tổng kết, tự đọc câu hỏi, tự trả lời. Sau khi nhân viên bấm "Kết thúc tổng kết cuối chu kỳ", cấp trên vào phản hồi tổng kết bằng cách: vào menu "Check-in" ở menu trái, chọn OKRs cần phản hồi tổng kết của nhân viên và bấm vào nút "Chờ phản hồi".

Màn hình phản hồi tổng kết của cấp trên. Cấp trên cũng có thể điền phản hồi nháp hoặc phản hồi luôn sau khi nhân viên kết thúc tổng kết.

Last updated