Cài đặt Admin

Bước 1: Đăng nhập tài khoản admin.

Bước 2: Bạn di chuột vào phần ảnh đại diện, ở menu xổ xuống bạn chọn cài đặt.

Bước 3: Ở admin có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa chu kỳ OKRs, đơn vị tính, phòng ban, vị trí công việc, nhân viên, store, tiêu chí đánh giá,...

Last updated