Khai báo thông tin cá nhân

Bước 1: Khai báo thông tin cá nhân

Chọn Thông tin tài khoản ở menu avatar để ra trang thông tin tài khoản.

Bước 2: Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân

 • Cập nhật ảnh đại diện

 • Nhập Họ và tên

 • Nhập Ngày/Tháng/Năm sinh

 • Nhập Email

 • Chọn Công ty

 • Chọn Vị trí

 • Chọn Giới tính

 • Nhập Số điện thoại

 • Nhập Link trang facebook

 • Chọn Phòng ban

 • Chọn Cấp trên

Bước 3: Hoàn thành khai báo thông tin cá nhân

Chọn button "Cập nhật" để hoàn thành khai báo thông tin cá nhân.

Bắt buộc phải cập nhật thông tin tài khoản cá nhân vì nó liên quan tới việc có thể nhìn thấy OKRs cấp trên, cấp dưới, OKRs của nhóm, xem OKRs theo dạng cây và thống kê về OKRs.

Last updated