Links

Tạo, chỉnh sửa, xóa OKRs

Hướng dẫn tạo OKRs

Bước 1: Chọn mục "Checkin" ở menu trái để vào trang danh sách OKRs, Chọn button "Tạo OKRs" để tạo OKRs.
Bước 2: Điền thông tin OKRs.
  • Chọn chu kỳ OKRs
  • Chọn OKRs cấp trên để liên kết các OKRs từ trên xuống dưới
  • Điền mục tiêu
  • Điền đơn vị
  • Nhập file kế hoạch để có thể xem kế hoạch của mỗi KR trong lúc checkin
  • Nhập file kết quả để có thể xem kết quả gì đạt được so với lần checkin trước của mỗi KR trong lúc checkin
  • Thêm Key Result nếu cần
  • Điền OKRs liên kết chéo nếu có
Bước 3: Chọn button "Cập nhật" để để hoàn tất việc tạo OKRs.

Hướng dẫn chỉnh sửa OKRs

Bước 1: Chọn mục "Checkin" ở menu trái để vào trang danh sách OKRs, Chọn tên OKRs cần chỉnh sửa.
Bước 2: Chọn button "Sửa OKRs" để vào trang chỉnh sửa OKRs.
Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa OKRs và cập nhật để hoàn tất chỉnh sửa OKRs.

Hướng dẫn xóa OKRs

Bước 1: Chọn mục "Checkin" ở menu trái để vào trang danh sách OKRs, Chọn tên OKRs cần chỉnh sửa.
Bước 2: Chọn button "Xóa" để thực hiện việc xóa OKRs.
Ngoài ra còn 1 cách khác để chỉnh sửa KR.
Bước 1: Chọn mục "Checkin" ở menu trái để vào trang danh sách OKRs, Click vào kết quả then chốt của O muốn chỉnh sửa KR.
Bước 2: Chọn hành động tương ứng ở cột hành động
  • Dấu x là hành động xóa KR
  • Hình cây bút là hành động chỉnh sửa KR