Check-in

Quy trình check-in OKRs

Trước ngày check-in 1 ngày, nhân viên sẽ vào check-in nháp trước: vào danh sách OKRs ở menu "Check-in" bên menu trái, chọn OKRs cần check-in và mở cửa sổ check-in, sau đó cập nhật số đạt được cho từng KR (Kết quả đạt được ở hiện tại so với Mục tiêu đặt ra ban đầu), điền trước các thông tin theo các câu hỏi:

 • Mức độ tự tin hoàn thành KR (Có 3 mức độ: Rất tốt - Ổn - Không ổn lắm)

 • Tiến độ, kết quả công việc?

 • Công việc nào đang & sẽ chậm tiến độ?

 • Trở ngại, khó khăn là gì?

 • Cần làm gì để vượt qua trở ngại?

Tự đánh giá:

 • Mức độ tự tin hoàn thành mục tiêu (Có 3 mức độ: Rất tốt - Ổn - Không ổn lắm)

 • Tốc độ thực hiện mục tiêu (Có 3 mức độ: Nhanh - Bình thường - Chậm)

Sau đó bấm Lưu Nháp.

Ở câu hỏi “Cần làm gì để vượt qua trở ngại?” nếu Admin (Người tạo tài khoản công ty hoặc được phân quyền Admin) bật chức năng “Kế hoạch” ở trong phần cài đặt thì câu đó sẽ chuyển thành dạng điền task. Sẽ cần điền các “Giải pháp vượt trở ngại” hoặc “Công việc theo kế hoạch” nếu có không bắt buộc.

Đến ngày check-in, nhân viên ngồi 1:1 với cấp trên (Người sở hữu OKRs cấp trên). Tiến hành mở check-in, tự đọc câu hỏi, tự trả lời. Cấp trên tập trung Lắng nghe (Tiến độ công việc) - Thấu hiểu (Vấn đề) - Dẫn dắt (Tìm Nguyên nhân, trở ngại) - Đồng hành (Giải pháp). Cuối cùng chọn ngày check-in tiếp theo và bấm "Check-in xong".

Khi nhân viên check-in xong cấp trên dùng tài khoản của mình vào màn hình check-in OKRs của nhân viên, lúc này ở màn hình của cấp trên sẽ hiện nút “Phản hồi xong”.

Nếu nhân viên chưa bấm “Check-in xong” thì màn hình cấp trên sẽ không hiện phần phản hồi ghi nhận và nút “Phản hồi xong”. Người được phản hồi là người sở hữu OKRs cấp trên mà nhân viên nối vào, nếu không phải người sở hữu OKRs cấp trên thì người đó cũng không có quyền phản hồi, ở màn hình của họ cũng sẽ không hiện phần phản hồi ghi nhận và nút “Phản hồi xong”.

Sau khi nhân viên check-in xong.

Quản lý phản hồi (Đây là nội dung dành cho cấp trên phản hồi): Cấp trên có thể ngồi ngay tại buổi check-in, sử dụng máy tính và tài khoản VNOKRs của cấp trên để gõ ra những phản hồi:

 • Phản hồi đối với từng KR: Điền nội dung phản hồi cho từng KR

 • Phản hồi mục tiêu:

  • Hiệu suất thực hiện mục tiêu của nhân viên (Có 3 mức độ: Tốt - Bình thường - Chưa tốt)

  • Nỗ lực thực hiện mục tiêu của nhân viên (Có 3 mức độ: Nỗ lực - Bình thường - Chưa nỗ lực)

 • Ghi nhận nhân viên nếu có

Hoặc sau buổi check-in.

Chú ý ở màn hình check-in

Hoàn thành OKRs: OKRs đã hoàn thành (không cần check-in lần tiếp theo nữa) (Việc này thường được thực hiện vào cuối chu kỳ, khi đã kết thúc chu kỳ OKRs).

Dấu tick “Hoàn thành” dưới các KRs: KRs đã hoàn thành (không cần check-in lần tiếp theo nữa) (Việc này thường được thực hiện lúc KR đã hoàn thành).

Nhận biết tình trạng Check-in qua các nút ở danh sách OKRs:

 • Đã nháp: OKRs này đã được làm checkin nháp và chưa đến ngày checkin

 • Đã check-in: OKRs này đã hoàn thành checkin và chưa đến ngày checkin tiếp theo

 • Chờ phản hồi: OKRs này nhân viên đã kết thúc check-in hoặc đã tổng kết xong và chờ cấp trên phản hồi

 • Chưa check-in: OKRs này chưa check-in lần nào

 • Quá hạn: OKRs này đã quá ngày check-in mà chưa thực hiện check-in

 • Phản hồi muộn: OKRs này nhân viên đã kết thúc check-in mà qua ngày hôm sau cấp trên vẫn chưa phản hồi

 • Chờ tổng kết: OKRs đã hoàn thành và đang chờ nhân viên tổng kết

 • Đã tổng kết: OKRs nhân viên đã tổng kết và cấp trên đã phản hồi tổng kết xong

Xem lịch sử Check-in:

 • Cách 1: Xem lịch sử buổi check-in trước bằng cách di chuột biểu tượng dấu chấm than ở mỗi ô nhập liệu

 • Cách 2: Bấm vào nút "Lịch sử check-in”

Last updated