Cài đặt tài khoản OKRs doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập

Truy cập đường link http://vnok.okrs.vn/Account/Login để đăng nhập tài khoản OKRs doanh nghiệp vừa tạo.

Bước 2: Nhập danh sách email công ty

Ở bước này có 2 cách nhập danh sách email công ty:

 • Nhập danh sách email bằng cách điền email thủ công bằng tay vào hệ thống, mỗi email cách nhau dấu phẩy (,) hoặc mỗi email 1 dòng.

 • Nhập danh sách công ty bằng cách tải file excel, file định dạng excel, danh sách email đặt trong cột A.

Sau khi nhập thành viên, tầm 5-7' hệ thống sẽ có mail gửi về email của nhân viên bao gồm email đăng nhập và mật khẩu.

Bước 3: Cài đặt tài khoản công ty

Chọn button "Cài đặt tài khoản công ty" để cài đặt thông tin về công ty.

Bước 4: Nhập thông tin công ty

Chọn Logo và Điền tên công ty muốn hiển thị trong hệ thống --> Click button "Tiếp theo".

Bước 5: Tạo phòng ban

Tạo phòng ban trong tổ chức. Hãy liệt kê đầy đủ ở bước này --> Click button "Tiếp theo".

Bước 6: Tạo vị trí trong công ty

Tạo đầy đủ vị trí/chức danh công việc (Bao gồm cả giám đốc, trợ lý ...). Các thành viên công ty sẽ được yêu cầu chọn vị trí công việc trong tài khoản cá nhân --> Click button "Tiếp theo".

Bước 7: Cập nhật thông tin cá nhân

 • Cập nhật ảnh đại diện

 • Nhập Họ và tên

 • Nhập Ngày/Tháng/Năm sinh

 • Nhập Số điện thoại

 • Nhập Link trang facebook

 • Chọn Phòng ban

 • Chọn Giới tính

 • Nhập Email

 • Chọn Công ty

 • Chọn Vị trí

Bắt buộc phải cập nhật thông tin tài khoản cá nhân vì nó liên quan tới việc có thể nhìn thấy OKRs cấp trên, cấp dưới, OKRs của nhóm, xem OKRs theo dạng cây và thống kê về OKRs.

Bước 8: Hoàn thành nhập thông tin công ty

Chọn button "Hoàn thành" để hoàn thành nhập thông tin công ty.

Bước 9: Tạo chu kỳ đầu tiên

Mỗi công ty có chu kỳ OKRs khác nhau. Phổ biến là theo các quýtrong năm. Lựa chọn là ở bạn.

 • Nhập Tên chu kỳ

 • Chọn Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc

Bước 10: Tạo OKRs đầu tiên

Tạo OKRs đầu tiên của mình. Bạn có thể tạo ví dụ và sửa sau này. Hệ thống có những "giá trị đo" sẵn có. Nếu giá trị mà bạn cần chưa tồn tại, có thể thêm vào hệ thống và sửa sau. Bạn có thể tham khảo OKRs mẫu để dễ dàng tạo OKRs đầu tiên.

 • Chọn Chu kỳ

 • Nhập Mục tiêu

 • Nhập Kết quả

 • Nhập Đơn vị

Bước 11: Hoàn thành cài đặt tài khoản OKRs doanh nghiệp

Chọn button "Tiếp theo" để hoàn thành cài đặt tài khoản OKRs doanh nghiệp.

Bạn đã hoàn thành việc tạo tài khoản OKRs công ty và cho cá nhân bạn. Bạn có thể sửa thông tin cá nhân của mình, hoặc tạo thêm OKRs trong mục “Checkin". Bước tiếp theo, hãy thông báo cho thành viên tổ chức để đăng nhập, khai báo thông tin cá nhân và tạo OKRs.

Lưu ý: OKRs cần khai báo "OKRs cha", vì vậy hãy tiến hành từ cấp trên xuống.

Last updated