Đăng ký tài khoản OKRs doanh nghiệp

Bước 1: Đăng ký

Truy cập vào đường link https://vnok.okrs.vn/Account/Register để đăng ký tài khoản OKRs doanh nghiệp.

Bước 2: Điền thông tin đăng ký

  • Nhập Tên doanh nghiệp

  • Chọn Quy mô công ty

  • Nhập Tên miền của doanh nghiệp

  • Nhập Số điện thoại

  • Nhập Họ tên

  • Nhập Email

  • Nhập Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu

Bước 3: Hoàn thành đăng ký tài khoản OKRs doanh nghiệp

Chọn button "Đăng ký" để hoàn thành đăng ký tài khoản OKRs doanh nghiệp.

Last updated