Yêu cầu ghi nhận và phản hồi

Khi nhân viên check-in xong hệ thống sẽ tạo ra các yêu cầu ghi nhận và phản hồi về mục tiêu và từng kết quả chính tới Quản lý.

Có thể ngồi ngay tại buổi check-in, tìm OKRs của nhân viên vào màn hình check-in cấp trên để ghi nhận hoặc phản hồi.

Hoặc sau buổi check-in vào màn hình "Yêu cầu" để phản hồi và ghi nhận cho nhân viên. Phản hồi cho mục tiêu trong buổi check-in sẽ yêu cầu quản lý lựa chọn 3 mức cho đánh giá Hiệu suất và Nỗ lực của nhân viên.

Phản hồi cho kết quả chính yêu cầu quản lý nhập nội dung phản hồi cho từng kết quả chính.

Ghi nhận cho mục tiêu yêu cầu quản lý chọn tiêu chí và nhập nội dung ghi nhận.

Ngoài ra bạn có thể dùng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh các thông tin.

Last updated