Phản hồi và ghi nhận

Màn hình "Phản hồi" là tổng hợp các phản hồi mà mình đã nhận được gồm có: Phản hồi mục tiêu và phản hồi về kết quả chính: Là Phản hồi từ check-in, phản hồi khác (Phản hồi khác là phản hồi tạo thủ công trên phần mềm web).

Màn hình "Ghi nhận" là tổng hợp các ghi nhận mà mình đã nhận được gồm có: Ghi nhận nhận mục tiêu trong check-in, ghi nhận mục tiêu và ghi nhận khác: Là các ghi nhận tạo thủ công trên phần mềm web.

Ngoài ra bạn có thể dùng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh các thông tin.

Last updated