Check-in

Quy trình check-in OKRs

Trước ngày check-in 1 ngày, nhân viên sẽ vào check-in nháp trước: Chọn menu "Check-in" để vào trang danh sách OKRs, Chọn OKRs cần check-in và bấm "Xem chi tiết" đó để tiến hành check-in, sau đó cập nhật tiến độ cho từng KR (Kết quả đạt được ở hiện tại so với Mục tiêu đặt ra ban đầu), điền trước các thông tin theo các câu hỏi:

  • Mức độ tự tin hoàn thành KR (Có 3 mức độ: Rất tốt - Ổn - Không ổn lắm)

  • Tiến độ, kết quả công việc?

  • Công việc nào đang & sẽ chậm tiến độ?

  • Trở ngại, khó khăn là gì?

  • Cần làm gì để vượt qua trở ngại?

Tự đánh giá:

  • Mức độ tự tin hoàn thành mục tiêu (Có 3 mức độ: Rất tốt - Ổn - Không ổn lắm)

  • Tốc độ thực hiện mục tiêu (Có 3 mức độ: Nhanh - Bình thường - Chậm)

Sau đó bấm Lưu Nháp.

Ở câu hỏi “Cần làm gì để vượt qua trở ngại?” nếu Admin (Người tạo tài khoản công ty hoặc được phân quyền Admin) bật chức năng “Kế hoạch” ở trong phần cài đặt thì câu đó sẽ chuyển thành dạng điền task. Sẽ cần điền các “Giải pháp vượt trở ngại” hoặc “Công việc theo kế hoạch” nếu có không bắt buộc.

Đến ngày check-in, nhân viên ngồi 1:1 với cấp trên (Người sở hữu OKRs cấp trên). Tiến hành mở check-in, tự đọc câu hỏi, tự trả lời. Cấp trên tập trung Lắng nghe (Tiến độ công việc) - Thấu hiểu (Vấn đề) - Dẫn dắt (Tìm Nguyên nhân, trở ngại) - Đồng hành (Giải pháp). Cuối cùng chọn ngày check-in tiếp theo và bấm "Check-in xong".

Last updated